Både Norge og resten av Europa har et stort behov for mer fornybar energi

Ifølge Statnett kan vi få et kraftunderskudd allerede i 2027. I et normalår produserer Norge om lag 156 TWh elektrisk energi, mens forbruket er rundt 140 TWh. Statnett har økt sine prognoser flere ganger de siste årene, og tror nå at forbruket vil øke til 178 TWh i 2030 og 220 TWh i 2050.
For å kutte utslippet av klimagasser satser Norge tungt på elektrifisering av transport og industri. Dette viktige klimatiltaket er helt avhengig av økt produksjon av fornybar energi.

Havvind viktig for å dekke behovet for fornybar energi

Nye grønne arbeidsplasser har stort behov for strøm. Havvind er pekt ut som en viktig løsning for å gi oss energien vi har behov for. I 2040 er ambisjonen at havvind skal være like stor som hele dagens produksjon av vannkraft.

De første utbyggingene av havvind skal brukes i Norge, men fremtidig produksjon vil også bli en del av det europeiske kraftmarkedet. Utfasing av kull, gass og kjernekraft skaper et enormt behov for fornybar elektrisitet, og dermed et stort marked for norsk havvind.

Vil utvikle havvind i samarbeid med andre næringer

Shell, Lyse og Eviny ønsker å utvikle norsk havvind samtidig som vi ivaretar andre næringer og miljøet. Vi blir bedre sammen når vi løser utfordringer i fellesskap.

Kutt av klimagasser

Norge skal kutte sine klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030 og bli et netto-null-samfunn innen 2050. Fornybare energikilder vil bidra til at utslippene og klimaendringene kan reduseres.

Elektrisitet produsert fra havvind vil også brukes til produksjon av andre energibærere som hydrogen og ammoniakk, og vil derfor være helt avgjørende for at andre bransjer og Norge som helhet skal nå målene for utslippskutt.

Vil sette fart i omstillingen

– Elektrisitet fra havvind spiller en viktig rolle for at Norge skal lykkes med sine omstillingsmål. Samtlige bransjer må kutte sine klimagassutslipp, og fossilt brensel må erstattes med fornybart. Vi tror også at omstillingen fra fossilt til fornybar vil bli ytterligere forsterkes av at forbrukere vil etterspørre fornybare energikilder med lavt klimaavtrykk i stedet for fossilt brensel og energikilder med høyt klimaavtrykk, sier prosjektleder Ånund Nerheim i Lyse.

“Shell, Lyse og Eviny ønsker å utvikle norsk havvind samtidig som vi ivaretar andre næringer og miljøet. Vi blir bedre sammen når vi løser utfordringer i fellesskap. Vi har tett dialog med fiskeri- og miljøinteresser. Vi ser at det er stor forståelse for at både Norge og Europa trenger havvind. Sammen skal vi finne løsninger der havet gir både mat på bordet og fornybar energi. Vi ønsker en utbygging som gjennomføres med respekt for naturen og biologisk mangfold.”

- Arne Andreas Riisnes, prosjektleder for havvind i Eviny.

“ Shell, Lyse og Eviny har gjort sameksistens til et eget fag. Shells spesialister på dette er allerede koblet på planleggingen av havvind på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, og kraftselskapene bidrar med sin erfaring fra kraftutbygginger på land. 

- Prosjektleder Fredrik Celius i Shell