Sørlige Nordsjø II

Havvind vil endre det norske energisystemet

Shell, Lyse og Eviny planlegger å søke konsesjon for utbygging av bunnfast havvind på Sørlige Nordsjø II. Shell har allerede 20 års erfaring med bunnfast havvind globalt, mens Eviny og Lyse har omfattende erfaring med strømnett og kraftmarked.

Sørlige Nordsjø II ligger helt på grensen til dansk sokkel. Gjennomsnittsdybden er 60 meter på Sørlige Nordsjø II. Feltet skal bygges ut med bunnfast havvind, men dette vil trolig bli den dypeste utbyggingene av bunnfast havvind i hele verden. Det meste av bunnfast havvind som er bygget ut til nå er gjort på mindre enn 50 meters dyp.

Shell, Lyse og Eviny har det siste året besøkt en rekke norske verft og havner for å finne mulige samarbeidspartnere for de to første norske havvindprosjektene. Shell, Lyse og Eviny er tre partnere med kompetanse og erfaring som virkelig utfyller hverandre. Mens Shell har global erfaring med utbygginger i alle slags farvann, har de to kraftselskapene erfaring fra vannkraftproduksjon, kraftmarked og strømnett.

2589

Areal i kvadratkilometer

60m

Gjennomsnittsdybde

1500MW

Kapasitet som skal bygges ut

4400

Antall timer med produksjon

10,7m/s

Gjennomsnittlig vindhastighet

14,8 m/s

Vindhastighet akkurat nå

“ Teknologisk er Sørlige Nordsjø II mindre komplisert å utvikle enn flytende havvind på Utsira Nord. Men det er utfordrende å lage bunnfast havvind når dybden er 60-70 meter. Dette blir det dypeste bunnfaste prosjektet i hele verden, og dessuten det som ligger lengst fra fastlandet. Det gjør både prosjektet og økonomien i det krevende. ”

- Prosjektleder Fredrik Celius i Shell

Havvind gir mer kraft til Norge

Det skal i første omgang bygges ut 1500 MW på Sørlige Nordsjø II. Men dette feltet skal utvides både i utstrekning og produksjon. Det utvidede feltet med det nye navnet Sørvest F vil få en kapasitet på mellom 5700 og 11500 megawatt. 

“ Slike mengder med ny, uregulert energi vil gi store utfordringer for energisystemet vårt, fordi både produksjon og forbruk vil svinge mye mer enn i dag. Produksjon av kraft fra vind og sol vil bli styrt av naturkreftene. Den fleksible vannkraften kan raskt reguleres opp og ned, og vil dermed være svært verdifull for å skape balanse mellom produksjon og forbruk. Vannkraften fungerer som et batteri og kan sikre at vi har nok strøm til enhver tid. I fremtidens energisystem vil vi også trenge hydrogen og andre nye energibærere, blant annet for å kunne fase ut kull, olje og naturgass ”

- Prosjektleder, Ånund Nerheim i Lyse

Vi finner de beste løsningene gjennom samarbeid

Shell, Lyse og Eviny ønsker å utvikle norsk havvind samtidig som vi ivaretar andre næringer og miljøet.

Vi blir bedre sammen når vi løser utfordringer i fellesskap.

Vi har tett dialog med fiskeri- og miljøinteresser. Vi møter stor forståelse for at både Norge og Europa trenger havvind. Sammen skal vi finne løsninger der havet gir både mat på bordet og fornybar energi. Vi ønsker en utbygging som gjennomføres med respekt for naturen og biologisk mangfold, sier prosjektleder for havvind i Eviny, Arne Andreas Riisnes.

Utbygging av havvind i Norge vil neppe skje helt uten interessekonflikter.

Men olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen har løst utfordringer med sameksistens i over 50 år. Norge har store havområder, og det er både mulig og nødvendig å ta hensyn til andre næringer. Derfor ba vi blant annet myndighetene om å ta hensyn til gyteområder for fisk i vårt innspill til hvordan havvindfeltet Sørlige Nordsjø II kan bygges ut. Dette har myndighetene tatt hensyn til.

Fakta om Sørlige Nordsjø II

  • Feltet ligger utenfor kysten av Agder, på grensen til dansk sokkel.
  • En aktør vil få konsesjon for utbyggingen av de første 1500 MW på Sørlige Nordsjø II.
  • Myndighetene skal først gjøre en prekvalifisering av søkerne. Minimum seks og maksimum åtte aktører vil bli prekvalifisert basert på myndighetenes kriterier.
  • De som blir prekvalifisert vil deretter konkurrere om konsesjonen i en auksjon med åpen budgivning etter engelsk modell.
  • Myndighetene vil gi støtte til utbygging gjennom differansekontrakter.

Shell er en stor global aktør på havvind og har allerede 2200 megawatt i drift eller byggefase. Dette bildet er fra Noordzee Wind Farm i Nederland. Foto: Shell

En gruppe mensker med hjelm inne på et industriområde ved sjøen

Shell, Lyse og Eviny har besøkt en rekke norske verft og havner for å finne mulige samarbeidspartnere for utbygging av havvind på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Her fra et besøk på Hanøytangen i Askøy kommune. Foto: Eviny.